Voorwaarden

Huisregels, voorwaarden en AVG-verklaring


1.       Bij KynoLexis staat de werkwijze altijd om dienst van hondenwelzijn en het versterken van de relatie tussen mens en hond. Om onze tijd samen duidelijk, helder en prettig te laten verlopen, heb ik de belangrijkste sociale huisregels en voorwaarden hieronder samengevat. 

2.       Bij KynoLexis werken we middels een hondvriendelijke leermethoden en maken daarbij geen gebruik van fysieke correcties, schreeuwen, intimideren of je hond iets laten doen onder dwang. 

3.       Neem naar de praktijklessen een kleedje, een zeer ruimte hoeveelheid kleine smakelijk voerbeloningen ter grootte van een erwt (een beloningstasje is aan te raden) en een lang speeltje (zonder piep) dat je samen met je hond kunt vasthouden (terwijl je rechtop kan blijven staan), mee.

4.       Tijdens de lessen wordt gebruikt gemaakt van een goedpassend Y-tuig of halsband met een eenvoudige 2-3 meter lijn. In sommige gevallen wordt het gebruik van een Y-tuig met 5 meter lijn aangeraden. Lijnen kunnen via ons besteld worden. Hulpmiddelen die pijn en/ of fysiek ongemak veroorzaken zijn niet toegestaan. Tevens worden jacht, politie- en flexilijnen niet gebruikt tijdens de trainingen. 

5.       Je bent verplicht om een goede WA-verzekering af te sluiten waarin ook de aansprakelijkheid van de hond in wordt meegenomen. 

6.       Een privéles uit het voordeelpakket of strippenkaart kan bij vakantie doorgeschoven worden wanneer dit één week voor de aanvang van de eerstvolgende les wordt doorgegeven. 

7.       Annulering van een privéles of consult dienst tenminste 24 uur van tevoren middels het contactformulier, e-mail of (Whats)app.

8.       Bij niet tijdig annuleren of het niet verschijnen op de afspraak (zonder schriftelijke annulering) wordt de afspraak voor 30% bij de cursist in rekening gebracht. Heb je een voordeelpakket of strippenkaart en verschijn je niet op de afspraak, dan komt deze les te vervallen. 

9.       Gezinsleden zijn welkom om met de les mee te doen of te kijken. 

10.    Ten alle tijden dient je hond buitenshuis aangelijnd te blijven, tenzij anders is aangegeven voor de medewerker van KynoLexis.

11.    Niet iedereen vindt (andere) honden leuk, KynoLexis respecteert dit. Daarom komt je hond tijdens de les niet opzettelijk in ”close” contact met andere (vreemde) personen of honden zonder uitdrukkelijk toestemming van de medeweker van KynoLexis.

12.    Op en rond de trainingslocatie geldt opruimplicht, ruim hondenpoep dus op.

13.    Het volgen van een les/ consult verplicht tot betalen conform de voorwaarden. Betaling in termijnen is mogelijk. Hier zijn wel administratieve kosten aan gebonden. 

KynoLexis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 63574519.

We behouden ons het recht om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden die geldt, is de versie die te vinden is ten tijde van en ten tijden na het aangaan van de overeenkomst.

 

Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Hondenschool: Bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op een eigen naam aan het publiek of een groep personen trainingen diensten aanbiedt.

2.       Trainer/ Instructeur: Eigenaar of medewerker van de hondenschool.

3.       Cursist: Hondeneigenaar die de hondenschool wenst in te schaken betreffende de opvoeding, training of gedragstherapie voor honden.

4.       Overeenkomst/ Opdracht: De overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden training, lespakket of gedragsconsult voor honden.

5.       Contractperiode: De overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een (of meer) training(en), lespakket(en) of consult(en).


Artikel 2
: Aangaan van de overeenkomst:

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool.

2.       Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals de naam, leeftijd, geslacht van de hond opgeeft.

a.       Aanmelden kan bij voorkeur via het online inschrijfformulier.

b.      De cursist ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail van de betreffende Overeenkomst/ Opdracht middels een afspraakbevestiging (plaats, datum, tijdstip) en factuur.

c.       Indien de cursist minderjarig is, is een schriftelijke toezegging met handtekening van ouder of voogd verreist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een les bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van ouder of voogd voldoende.

3.       Aanmelden voor een Overeenkomst/Opdracht aangeboden door de hondenschool verplicht tot betaling!

a.       Geldende tarieven staan vermeld op de website.

b.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden voor de op de factuur vermelde einddatum.

c.       Betalen met gepast contant geld of mobiele pin is enkel mogelijk aan het begin of op het eind van de afspraak.

d.      Tenzij anders overeengekomen is betalen in termijnen is mogelijk bij een minimumbedrag van 110,00 euro. Cursist betaalt eenmalig 25,00 euro administratiekosten bovenop het tarief.

e.       In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool het recht om de afspraak niet door te laten gaan.

f.        In geval van uitblijven van de betaling na de door de hondenschool gemaakte pogingen om de vordering zelf in te winnen, behoudt de hondenschool het recht om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau conform de Nederlandse Wetgeving besluit voor buitengerechtelijke incassokosten. De hier bijkomende incassokosten worden bij cursist in rekening gebracht.

4.       Met uw inschrijving accepteert u onze voorwaarden en heeft u kennisgenomen van ons AVG-privacy beleid. Het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot het door de hondenschool eenzijdig beëindigen zonder recht op restitutie.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor een Overeenkomst/Opdracht

1.       De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor het aanbod van de hondenschool.

2.       Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoudt de hondenschool het recht om te bepalen of de minderjarige geschikt is voor de desbetreffende Overeenkomst/Opdracht.

3.       Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze ten alle tijden begeleid te worden door een ouder of voogd.

4.       De hondenschool bepaalt dat een hond niet mag deelnemen wanneer er gegronde reden is dat de hond een risico vormt voor de gezondheid van derden of zichzelf.

a.       In geval van twijfel, graag vooraf telefonisch overleg plegen met de hondenschool. Kennelhoest, mijt, vlooien en (soms) diarree of bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor derden en is mee te nemen door een medewerker van KynoLexis.

b.      De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond ingeënt is volgens de reguliere inentingen of via een geldende titerbepaling. Kennelhoest, Weil en Rabiës zijn niet verplicht.

                                           i.     Bij de bevestigingsmail kan de hondenschool vragen naar een (kopie) hondenpaspoort van de ingeschreven hond.

c.       Cursisten dienen voor de honden gebruik te maken van een goedpassend Y-tuig of platte halsbanden met gesp- of kliksluiting, met een eenvoudige 2-3 meter lijn. Dubbel aanlijnen met anti-ontsnappingstuig en/of halsband mag ook.

                                           i.     Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, half-checks, halti’s, gentle-leaders en dergelijke worden niet toegestaan door de hondenschool. Tevens worden jacht-, politie- en flexilijnen niet toegestaan om te trainen (uitzonderingen daargelaten en enkel na toestemming van de trainer).

d.      De trainer mag bij medisch gegronde redenen een hond weigeren deel te nemen als er door de trainer fysieke afwijkingen waarneembaar zijn. De les kan dan verschoven worden naar een ander moment.

e.       Indien de cursist met een hondenras van de lijst hoog-risico wil deelnemen, gebeurt dit na overleg met de hondenschool.

5.       Gezinsleden of andere toeschouwers zijn van harte welkom. De trainer kan vragen om met bepaalde (socialisatie) oefeningen te helpen. Volg wel de instructies van de trainer op zodat het een positieve bijdrage oplevert bij de opvoeding van de hond.

a.       In verband met veiligheid dienen kinderen ten alle tijden onder toezicht van de ouder of voogd te blijven, en is het niet toegestaan om rondom de trainingslocatie te spelen.


Artikel 4:
Aanbod hondenschool

1.       Opvoeden: Cursist komt in aanmerking voor het aanbod opvoeding wanneer de hond waarmee deelgenomen wordt een minimale leeftijd van 8 weken en een maximale leeftijd van 12 maanden heeft. Er mag bij de hond geen sprake zijn van (ernstig) probleemgedrag. Dit aanbod kan op locatie of aan huis.

a.       Losse training opvoeden: Aan huis of op locatie.

b.      (Puppy) voordeelpakket opvoeden: Het voordeelpakket dient cursist binnen 7 weken te voldoen

c.       Strippenkaart opvoeden: Een strippenkaart dient te cursist binnen 10 weken te voldoen.

2.       Hondengedragsbegeleiding: Aanbod met betrekking tot (ernstig) probleemgedrag bij honden. Dit aanbod kan enkel doormiddel van een huisbezoek.

a.       Preventie consult:

b.      Basis gedragsconsult:

c.       Gedragsconsult:

d.      Gedragstraject

3.       Groepslessen/ Workshops: Cursist komt in aanmerking wanneer de deelnemende hond een minimale leeftijd van 5-6 maand heeft bereikt. Er mag geen sprake zijn van (ernstig) probleemgedrag. Tenzij anders overlegd. Dit aanbod kan op locatie of aan huis.

a.       Sociale wandelingen

b.      (Privé) workshop Hersenwerk voor honden

Groepslessen locatie Rotterdam – In samenwerking met 010honden.nl

 

Artikel 5: Annulering van afspraken

1.       Het doorgaan van de afspraak wordt bepaald door de hondenschool. Indien een afspraak niet doorgaat dan zal de trainer minimaal 2 uur voorafgaand de afspraak annuleren. Wanneer een trainer niet heeft geannuleerd dan gaat de afspraak door.

a.       Annulering gebeurt mondeling middels telefoon. Wanneer de cursist niet bereikbaar is dan stuurt de trainer een sms- of WhatsApp bericht.

b.      Afspraken die door de hondenschool worden afgezegd door o.a. ziekte of extreme weersomstandigheden schuiven door. KynoLexis is niet verantwoordelijk voor het feit dat u tevergeefs naar de afspraak komt na annulering.

c.       Bij te weinig aanmeldingen worden groepslessen/workshops door de hondenschool geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald.

2.       Annulering door cursist dient minimaal 24 uur van tevoren middels het contactformulier, e-mail (kynolexis@hotmail.com) of sms- of WhatsApp bericht.

3.       Bij de aanmelding mag cursist één afspraak uit het voordeelpakket of strippenkaart missen zonder dat deze komt te vervallen. Een tweede verhindering is voor eigen rekening.

a.       Indien de cursist zonder opgave 2 achtereenvolgende afspraken niet komt opdagen, dan vervalt het recht op het volgen van de resterende lessen. De hondenschool is hier niet aansprakelijk voor.

4.       De hondenschool behoudt het recht om bij niet tijdig annuleren van de cursist of bij het niet verschijnen op de afspraak, de Overeenkomst/Opdracht voor 30% bij de cursist in rekening te brengen.

a.       Bij een voordeelpakket opvoeden of strippenkaart komt de afspraak te vervallen.

5.       Het niet deelnemen aan de cursus of een deel ervan is geen reden tot restitutie.

6.       Een cursus is niet overdraagbaar aan derden (uitzonderingen daargelaten).

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

1.       De hondenschool is niet aansprakelijk voor allerlei schade, in welke vorm van ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

a.       Schade kan nooit verhaald worden op de trainer en/of de hondenschool.

2.       Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten, tot een maximale van 250 euro of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het tarief van de Overeenkomst/Opdracht.

a.       De hondenschool is niet aansprakelijk voor ongevallen met eigen, bekende of vreemde hond(en) onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de hondenschool of trainers.

3.       Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool hoogst aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 350 euro, van het verloren gegane dier.

4.       Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

5.       De hondenschool behoudt zich het recht voor om van trainer/instructeur te wisselen.


Artikel 7
: Aansprakelijkheid van cursist

1.      In openbare ruimtes dient de cursist zich te houden aan de ter plekke geldende regels en wetten.

2.      Cursist is aansprakelijk voor alle schade of hinder welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de hondenschool, haar medewerkers en locatie waar de afspraak plaatsvindt.

a.       De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last veroorzaken in publieke omgeving, zodanig dat een goede uitvoering van de training in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de trainer van de (voorzetting) van de trainingen worden uitgesloten. Alle hieruit voortkomende kosten komen voor de rekening van de cursist.

3.      Hond(en) blijven aangelijnd, tenzij de trainer anders bepaald. Als de hond tijdens de training speelt met andere (vreemde) honden is dat op eigen risico van de cursist.  Spelen gebeurt niet aan de lijn. Respecteer de geen ‘’close’’ contact huisregel van de hondenschool. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de trainer wordt er geen contact met andere personen of honden aan de riem toegestaan.

4.      Fysiek en/ of psychisch geweld naar eigen hond(en), de trainer(s) of derden is niet toegestaan.

a.        Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, intimiderende handelingen, schelden/schreeuwen.

b.      Bij fysieke of psychisch geweld wordt de training per direct stopgezet en worden de daaropvolgende lessen per direct opgezegd zonder recht op restitutie.

c.       Er wordt altijd aangifte gedaan bij de (dieren)politie.

5.      Cursist is verplicht om een WA-verzekering af te sluiten waarin ook de aansprakelijkheid van de hond in wordt meegenomen.

a.       Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA-verzekering. Cursist dient zelf contact op te nemen met een verzekeraar.

6.      Cursist dient zelf een aantal keer in de week te trainen met de hond(en) om vooruitgang te zien. 1 uurtje met aan trainer van de hondenschool per week is niet afdoende voor gewenste trainingsresultaten!

De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.

 

Artikel 8: Copyright © 2019 – KynoLexis

1.       Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijk- en/of beeldmaterialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

 Artikel 8: Geschillen

 

1.       Op Overeenkomsten/Opdrachten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig worden verklaard door de rechtbank of wetgever, dan blijven de voorwaarden van het Nederlands recht van kracht.

KynoLexis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 63574519 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We behouden ons het recht om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden die geldt, is de versie die te vinden is ten tijde van en ten tijden na het aangaan van de overeenkomst.

 

Contactgegevens:
https://kynolexis.nl/
Laan van Braets 77 3328 LK Dordrecht
06-31264171
BTW. NR:  NL551860467B01

KynoLexis, Hondenschool aan huis te Dordrecht (e.o.), ingeschreven bij de KvK onder nummer: 69652430, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https://kynolexis.nl/
Laan van Braets 77
3328 LK Dordrecht
06-31264171
Kvk-Nmr: 69652430 (handelsnaam KynoLexis)
Btw-Nrm: NL551860467B01

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook gerespecteerd, zorgvuldig verwerkt en beveiligd, die in overeenstemming is met de eisen die de Europese privacywetgeving (AVG) stelt. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken op welke grondslag en met welk doel. Wij raden aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent o.a. dat wij:

 1. Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 3. Jou eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken, in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 4. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 5. Je recht respecteren om persoonsgegevens, op aanvraag, ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Persoonsgegevens die KynoLexis verwerkt
Kynolexis verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, zoals bij het aangaan van een (door jou) ingevulde overeenkomst via ons online inschrijfformulier of door gebruik te maken van ons online contactformulier.

Persoonsgegevens verzameld voor het aangaan van een overeenkomst:

 • Voor- en achternaam (altijd);
 • Adresgegevens (voor het aangaan van een overeenkomst);
 • Telefoonnummer (altijd);
 • Emailadres (altijd);
 • Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt telefonisch of (online) correspondentie

Met welk doel en op basis van welke grondslag kynolexis persoonsgegevens verwerkt
Kynolexis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een overeenkomst/dienstverlening
 • Verzenden van een informatiebrief
 • Je te kunnen bellen, mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzingen van mijn diensten en producten
 • Om diensten en/of goederen bij je af te leveren
 • Om (op individueel niveau) onze website en dienstverlening te verbeteren. Dit doen wij op basis van het gebruik van onze website door bezoekers (profilering);
 • KynoLexis verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. Ook tijdens het surfen op onze website, kunnen op verschillende apparaten, zoals; een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. persoonsgegevens worden verzameld.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via Social Mediakanalen (zoals Facebook, Twitter en Instagram), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt. Wij gebruiken in dat geval enkel en alleen jou accountnaam en/of de door jou verstrekte persoonsgegevens, zodat wij op je bericht kunnen reageren. 

Het verstrekken van Persoonsgegevens ten behoeve voor het uitvoeren van onze diensten, is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met KynoLexis een overeenkomst te sluiten. Lees voor meer informatie onze algemene voorwaarden. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal KynoLexis mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van onze overeenkomst, wettelijke bewaarplicht, of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Verstrekking aan derden
KynoLexis verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Persoonsgegevens zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor de bedrijfsuitvoering, het verstrekken/verbeteren van onze diensten in samenwerking met (andere) collega- (honden)professionals bij expliciete (schriftelijke) toestemming, of als er een wettelijke verplichting is voor KynoLexis. KynoLexis zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien hiervoor geen toestemming is gegeven. 

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken/bewaren in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. KynoLexis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In enkele gevallen kunnen persoonsgegevens intern gedeeld worden, met als doel om gebruiksgemak en/of onze diensten te verbeteren. Onze werknemers/stagairs zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand die persoonsgegevens verzamelt op de harde schijf van je computer, een smartphone of tablet. Deze cookies worden uitgelezen door je browser. Het bewaart o.a. informatie over je surfgedrag. Door een cookie te plaatsen, kunnen wij zorgen dat we informatie die voor jou interessant eruit filteren. Lees voor meer informatie over cookies, de verwerking van cookies en hoe je ze kunt instellen/verwijderen in je browser ons cookiebeleid.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven via ons contactformulier.

Profilering
Via onze website worden cookies geplaatst van WordPress.com en Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. De informatie wordt door ons gebruikt om o.a. het gebruiksgemak van onze (web)diensten te verbeteren. Zo wordt o.a. je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van je bezoek op onze website geanalyseerd. Google Analytics en WordPress.com gebruiken hiervoor cookies.

Bewaartermijnen
KynoLexis bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Wij hanteren voor het aangaan van een overeenkomt de bewaarplicht tot zeven jaar. Andere persoonsgegevens worden verwijderd na een termijn van één jaar. 

Beveiliging persoonsgegevens
KynoLexis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of elke andere vorm van onwettige verwerking.

Wij maken o.a. gebruik van een SSL-beveiliging om gevoelige informatie online te beschermen en beschermen gebruikersinformatie ook offline. Alle gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals factuurgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze administratieve medewerkers), hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens in de (met wachtwoord) beveiligde (web)applicaties en/of (met wachtwoord beveiligde) (online)opslagruimtes, die wij gebruiken ten behoeve van onze diensten.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
Je hebt het recht om, de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens, in te zien, te wijzigen, of te laten verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, gegevensoverdraging of verwijdering, of een verzoek tot intrekking van je persoonsgegevens schriftelijk indienen via ons contactformulier of door te mailen naar kynolexis@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het een schriftelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze koppie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. We willen je er teven op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring KynoLexis
We behouden ons het recht om de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We controleren regelmatig of we aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) voldoen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je nog vragen over de privacyverklaring van KynoLexis, neem dan contact op via ons contactformulier.

Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.

 

 

 

Dowload de de voorwaarden. Onze voorwaarden open zich in een PDF-link. 

Dowload de AVG-privacyverklaring. De het bestand opent zich in een PDF-link. 

Shopping Basket